дензитометрија


дензитометрија
(лат. densus, грч. metria) мерење на јачината на затемнувањето на филм, фотоплоча или фотохартија по развивањето.

Macedonian dictionary. 2013.