ауксин


ауксин
(грч auxesis растење, множење) биол органска материја што дејствува врз растењето на растителните клетки

Macedonian dictionary. 2013.