арабистика


арабистика
наука за арапскиот јазик и арапската книжевност, за арапската култура

Macedonian dictionary. 2013.