апагогичен доказ


апагогичен доказ
доказ со кој се побива спротивното тврдење

Macedonian dictionary. 2013.