аликвотен


аликвотен
(лат aliquoties) мат за број што е содржан во некој број со кој тој бpoj е делив без остаток (на пр, 2 и 5 се аликвотни делови на бројот 10)

Macedonian dictionary. 2013.