аликвантен


аликвантен
(лат aliquantum) мат содржан во некој број со кој тој број не е делив без остаток (на пр, 5 и 7 се аликвантни делови на бројот 12)

Macedonian dictionary. 2013.