алармна рамка


алармна рамка
(анг alert box) комп кај програмите со графички кориснички интерфејс порака во рамка со која корисникот се предупредува за последиците од следната операција

Macedonian dictionary. 2013.