шлајфна


шлајфна
(гер. Schleife) 1. тип. шпалта, шиф
2. во филмскиот јазик: назив за филмска лента на која е снимена одредена секвенција.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • шиф — (гер. Schiff) лаѓа, брод. (фр. chiffe) 1. отпечаток на слог во печатница, што служи за исправање на грешките (коректура), шпалта 2. метални рамки за рачно набирање на букви во печатница 3. новинарска колона шлајфна …   Macedonian dictionary