трубејзик


трубејзик
(анг. True BASIC) комп. структурирано ориентирана верзија на програмскиот јазик бејзик
се користи за учење на структурирано програмирање, а речиси воопшто не се користи во професионалното програмирање.

Macedonian dictionary. 2013.