терцијарец


терцијарец
(лат. tertius) член на францискански или доминикански католички црковен ред во кој се организирани мирјани
живеат според определени правила, но смеат да се женат и да имаат сопствен имот.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries: