суперкомпјутер


суперкомпјутер
(анг. supercomputer) комп. компјутерски систем во кој се интегрирани најновите достигања во компјутерската технологија
наменет е за брза обработка на огромен број податоци во големи организации, државни институции, воени и вселенски истражувања и др.

Macedonian dictionary. 2013.