сингуларизам


сингуларизам
(лат. singularis поединец) 1. учење што го признава само Господ како творец на светот
2. фил. учење според кое сета разновидност на светот и неговите особености и посебности се изведени од еден единствен принцип.

Macedonian dictionary. 2013.