политизира


политизира
(лат. politisare) 1. се занимава со политика
2. разговара за политиката, се препира за политички прашања, ја бистри политиката
3. постапува лукаво и промислено
4. даде/дава на нешто политичко обележје.

Macedonian dictionary. 2013.