лигроин


лигроин
(вештачки создаден збор) тежок бензин, продукт на дестилација на нафтата, по својствата меѓу бензинот и петролејот.

Macedonian dictionary. 2013.