конфронтација


конфронтација
(лат. confrontatio) 1. соочување (особено на сведоци), споредување
2. судир, жесток судир.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries: