индивидуализација


индивидуализација
(лат. individualisatio) 1. издвојување на една личност или единка според нејзините посебни својства
2. земање предвид на особеностите на секоја единка откако ќе се разгледаат сите карактеристики на предметите или на појавите
3. поединечно разгледување, детално наведување, одвојување според посебните карактеристики.

Macedonian dictionary. 2013.