индивидуализам


индивидуализам
(лат. Individuum) 1. идеалистичко сфаќање според кое поединецот има право да ги става своите интереси над интересите на општеството
2. стремеж за осамостојување на поединецот во однос на општеството
3. идеалистичко сфаќање на општествените појави како резултат на дејството на поединечните личности. 4. себичност, саможивост, издвоеност, повлеченост од светот.

Macedonian dictionary. 2013.