идиотроф


идиотроф
(грч. idios, trophos хранител) чудак во поглед на храната и на начинот на исхранувањето.

Macedonian dictionary. 2013.